Wequip - Onze specialiteit? Wij verbinden

onze specialiteit?
wij verbinden.

Wequip is deskundig, objectief en onafhankelijk.

Dat betekent dat de begeleiding door de specialisten van Wequip zich bij elk breedbandproject volledig richt op de doelstellingen van de opdrachtgever en de bij het project betrokken maatschappelijke belangen.
Wequip handelt transparant, onderbouwt adviezen met controleerbare feiten en heldere redeneringen.
Wequip heeft een uitgebreid netwerk maar heeft geen belangen op de leveranciersmarkt.

one-stop-shop voor alle
glasvezel- en breedbanddiensten

 

Projectmanagement
Wequip
voert indien gewenst voor u het projectmanagement en weet uit ervaring dat breedbandprojecten zelden eenvoudig zijn. De benodigde investeringen zijn relatief groot, kapitaal is niet eenvoudig te vinden, doorlooptijden zijn lang en niet bij elke belanghebbende is de urgentie of het enthousiasme even groot. Breedband is bovendien technisch ingewikkeld en samenwerken is altijd moeilijker dan het lijkt. Deelnemers in uw project en andere belanghebbenden kunnen het gevoel krijgen dat zij keuzes moeten maken die zij niet kunnen overzien. Wequip brengt de professionaliteit, het vertrouwen en het enthousiasme dat nodig is om het project tot uitvoering en resultaat te brengen.

Advies
Wequip
beschikt over kennis van zaken zoals projectanalyse, projectdefinitie, omgevingsanalyse, risicoanalyse, planning en budgetteringen en Wequip handelt onafhankelijk van welke leverancier dan ook. Onze adviseurs maken daardoor elke beoordeling met enkel uw doel en de bij het project betrokken maatschappelijke belangen in het achterhoofd. Wequip handelt transparant, onderbouwt adviezen met controleerbare feiten en heldere redeneringen.

Techniek
Wequip
beheerst de techniek; is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, heeft een goed netwerk in de industrie en bij de wetenschap. Technische keuzes en een gefaseerde opzet van een project kunnen van grote invloed zijn op de hoogte van het te investeren bedrag. Geen techniek is heilig. Glasvezel kan worden aangevuld of ondersteund met bijvoorbeeld 5G of breedbandige technieken op DSL. Het gaat immers om de juiste technische keuzes om uw doelstellingen te realiseren. Wequip kan hierover sparren met alle belanghebbenden en hen begeleiden bij het maken van keuzes.

Vraagarticulatie
Wequip
is realistisch. Dat betekent dat we belanghebbenden begeleiden bij het articuleren van hun vraag zonder dat zij met techniek worden lastiggevallen. Het betekent dat leveranciers worden benaderd met heldere vragen waardoor zij scherp kunnen offreren.

Rechtsvormen
Wequip
ontwerpt uw samenwerking en beschikt over de expertise om de beste passende rechtsvorm te bepalen voor elk project, welke dat ook mag zijn. Dit betekent bijv. de oprichting van een vennootschap, een stichting, een coöperatie of een combinatie hiervan. Het is een vak apart om de verschillende belangen te borgen, de zeggenschap te verdelen en te zorgen voor een slagvaardige en professionele organisatie voor beheer en exploitatie van het netwerk.

Juridische zaken
Wequip
beschikt over diepgaande juridische kennis van onderwerpen als Europees aanbesteden, Staatssteun, DA(E)B (‘Diensten van Algemeen Economisch Belang) en PPS (Publieke en Private Samenwerking).

Contracten
Wequip
stelt voor u alle contracten op die nodig zijn voor een breedbandproject of beoordeelt bestaande contracten van derden. Of het nu gaat om interne afspraken, afspraken tussen private partijen en de gemeente, contracten met de bank, contracten met aannemers, contracten met de 'belichter' van het netwerk of de dienstenleveranciers. Ook de algemene gebruiksvoorwaarden voor een netwerk stelt Wequip voor u op.

Financieel
Wequip
maakt accurate projecties van de investeringen die nodig zijn om een breedbandproject te realiseren. Wequip kan de engineering verzorgen en ook de iteraties om van het eerste ontwerp te komen tot het definitieve ontwerp dat past op de specifieke situatie. Passend bij de investeringen en kostenramingen stelt Wequip exploitatiebegrotingen op, zodat duidelijk is met welke kosten en welke inkomsten uw breedbandproject rekening moet houden. Wequip analyseert de robuustheid van de aannames en de impact die afwijkingen ten opzichte van de aannames kunnen hebben op uw exploitatieresultaat.

Financiering
Wequip
vertegenwoordigt en begeleidt u bij banken en overheden met het aantrekken van financiering voor uw project. Daarnaast heeft Wequip een uitgebreide kennis en ervaring met samengestelde financieringsmodellen, private financiering en Publiek Private Samenwerking, bijvoorbeeld met lokaal betrokken partijen.

Ervaring
Wequip
heeft veel ervaring met vernieuwende, soms zelfs baanbrekende projecten en is zeer ervaren in het managen van de dagelijkse gang van zaken bij een project of beheer van een netwerk.

Ontzorging
Wequip
ontzorgt met diensten gericht op duurzaam beheer en exploitatie van het netwerk. De keuze is aan u hoever u ontzorgt wenst te worden.

 

 

Wequip heeft opdrachten uitgevoerd voor de volgende gemeentes:
Bergen, Bergeijk, Bladel, Boekel, Cranendonck, Cuijk, Eersel, Eindhoven, Grave, Hapert, Heeze-Leende, Helmond, Mill en St. Hubert, Oirschot, Schijndel, Tilburg, Valkenswaard, Veghel, Veldhoven en Waalre.

Wequip’s adviseurs zijn direct betrokken bij verschillende lokale netwerken voor inwoners. Onder meer in Boekel (Boekelnet), Heeze-Leende (HSLnet), Hilvarenbeek (Hilverglas), het Land van Cuijk (LvCnet) en Waalre (KT Waalre).

Wequip’s adviseurs zijn direct betrokken bij succesvolle glasvezelprojecten voor bedrijventerreinen. Projecten waardoor de lokale ondernemers gezamenlijk zelf kunnen bepalen wat er op hun netwerk gebeurt. Hieronder een greep:
Kempisch Bedrijvenpark KBP, Samenwerkende Eindhovense bedrijventerreinen (Flight Forum, Esp, De Hurk, Acht, Kapelbeemd, Rapenland), Glasnet Veghel (Doornhoek, Poort van Veghel, Oude Haven, Dorshout, De Amert, Lage Biezen, Centrum, Erp), bedrijventerrein Habraken (Veldhoven), bedrijventerrein De Schaapsloop (Valkenswaard) en bedrijvenpark Westfields (Oirschot).

Wequip is vanwege haar expertise op het gebied van aanbesteding betrokken bij de inrichting van de aanbesteding van Schoolnet Eindhoven, een organisatie die als één van de eerste is gestart met het verzorgen van breedband speciaal voor scholen.
Aansluitend is het Schoolnet Brabant-project erin geslaagd om voor grote gebieden van Brabant voor elke school een aantrekkelijk glasvezel aanbod uit de markt te halen. Zie ook toepassingen/onderwijs.

Wequip is betrokken bij de volgende PPS projecten(Publiek Private Samenwerkingen): de oprichting van Eindhoven Fiber Exchange (EFX), de oprichting en strategische begeleiding van Breedband Regio Eindhoven, het coöperatief project met gemeentegarantie van HSLnet en het hierboven genoemde door de provincie en de gemeente Eindhoven geïnitieerde Schoolnet Brabant. Wequip heeft gemeenten begeleid bij het Europese programma WiFi4EU. Daarbij steunt de Europese Unie de aanleg van publieke Wifi-netwerken voor locaties die geen beschikking hebben over breedbanddekking (witte gebieden).

Samenwerking
Wequip
werkt veel samen met partners, waaronder TU/e, KvK, TNO, Stedenlink en brancheorganisaties.

glasvezel als het kan,
draadloos als het moet

toepassingen

Er bestaan grote verschillen tussen breedband voor bedrijven, instellingen en woningen. Hieronder volgt een greep uit groepen die om verschillende redenen geïnteresseerd zijn in supersnel breedband / glasvezel. Wequip is met alle groepen en hun behoeften bekend, zie Wequip’s kennis, ervaring en expertise.

Huishoudens hebben een relatief uniforme basisbehoefte. Voor scholen, (zorg)instellingen gemeenten kan de behoefte enorme verschillen afhankelijk van locatie, grootte en dienstverlening. Grote(re) bedrijven zorgen vaak zelf voor hun breedbandaansluiting, meestal ingekocht bij telecomaanbieders. Maar deze telecombedrijven leveren niet op alle bedrijventerreinen of brengen hoge aansluitkosten in rekening, wat mede wordt veroorzaakt door de beschikbaarheid van voldoende capaciteit op het core-netwerk en op de nabijheid van hun eigen netwerken. Bedrijventerreinen zijn daarmee veel voorkomende witte / grijze gebieden. Voor MKB-bedrijven kan het realiseren van een (betaalbare) breedbandaansluiting een lastige opgave blijken. De aanleg van een aansluiting in het stedelijk gebied kost gemiddeld rond €800,-, voor het buitengebied is dit al gauw €3.000,-.
Aanleg vindt meestal pas plaats na vraagbundeling, waarmee een minimaal aantal aansluitingen wordt gecontracteerd om rendabele exploitatie te garanderen. Want als na de eerste aanleg de grond weer open moet, kunnen de kosten oplopen tot €50.000,- per aansluiting. Nieuwe technieken en methoden, zoals de opwaardering van het ‘oude’ kopernetwerk, glasvezel in riolering, inborstelen i.p.v. ingraven, ondiepe(re) ligging of zelfwerkzaamheid bij het graven worden uitgebreid getest en toegepast. Daarnaast zijn de mogelijkheden van mobiel breedband (4G en 5G) interessant.
Maar: als slechts één marktpartij een snelle breedbandvoorziening aanbiedt, worden de mogelijke afnemers geconfronteerd met een gebrek aan ‘serieuze’ concurrentie en marktwerking.

Zorg
Wetgeving in de zorg, zoals de Wet Langdurige Intensieve Zorg (Wet LIZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), maar ook de stijgende kosten in de zorg en toenemende zorgdruk zijn belangrijke ontwikkelingen waarmee alle betrokken organisaties te maken hebben. Breedband en glasvezel maken het gemakkelijker in te spelen op deze ontwikkelingen.
Zorgsystemen voor het delen van patiëntinformatie, digitalisering van het contact met patiënten en andere zorgprofessionals, verbeteren van de diagnostiek en mantelzorg, verlagen van kosten van administratie, informatieveiligheid en privacy etc. zijn in toenemende mate van belang in de processen van de zorg. Het thema ‘langer thuis blijven wonen’ neemt in belang toe gezien de toename van de levensverwachting. Dit is mede mogelijk door zorgtoepassingen die uitstekend inhaken op de mogelijkheden van breedband datacommunicatie. Bijvoorbeeld doordat dagelijks contact mogelijk is met een zorgverlener (verpleegkundige, arts) als ook contact met familie, vrienden of de boodschappenservice dat met beeldondersteuning kan worden uitgevoerd. Denk daarnaast ook aan inbraakbeveiliging, camerabewaking, video-intercom, dwaalalarm of het openen van de voordeur met een afstandsbediening.
De toenemende informatievraag en digitalisering betekent dat kwalitatief hoogstaande en betrouwbare breedbandvoorzieningen steeds meer als randvoorwaarden gelden.

Onderwijs
De toenemende informatievraag en de digitalisering betekenen dat kwalitatief hoogstaande en betrouwbare breedbandvoorzieningen steeds meer als randvoorwaarde gelden. Het verbeteren van de onderwijskwaliteit vergt de nodige creativiteit aangezien het budget van de onderwijsinstellingen de laatste jaren en in nabije toekomst alleen maar afneemt. Daarnaast is ook nog sprake van verzwaring van het ‘dienstenpakket’, zoals kinderen die naar de reguliere basisschool i.p.v. het speciaal onderwijs gaan, (wegwerken van) leerachterstanden, voorkomen van vroegtijdige schoolverlaters en de veiligheid op school. Voor scholen in kleinere gemeenschappen wordt het bestaansrecht zelfs bedreigd. Deze problematiek speelt van de basisschool tot aan het wetenschappelijk onderwijs. Het Schoolnet-Brabant project is erin geslaagd om voor grote gebieden van Brabant voor elke school een aantrekkelijk glasvezel aanbod uit de markt te halen.

Maatschappelijke doelen
Sociale veiligheid wordt bevorderd door middel van goede communicatie en contact van buurtbewoners met elkaar en met gemeentelijke instellingen en instanties (zoals de politie), eventueel aangevuld met een particuliere beveiligingsdienst of alarmcentrale.
Camerabeelden kunnen worden ingezet om snel hulp te bieden. Gedetecteerde beweging in een wijk, winkelcentrum of op een bedrijventerrein kan worden aangemerkt ‘mogelijk verdacht’. De slimme software genereert een alarm voor de gebruiker, waarna de bewaker, ondernemer of politie het geval kunnen controleren en evt. optreden. De informatie kan worden gedeeld met verkeercentrales, bijvoorbeeld door aangesloten Verkeer Regel Installaties (VRI’s) te bedienen om hulpdiensten voorrang te geven of gebieden versneld te evacueren. Aangezien het gaat om vaak hoogwaardige beeldcommunicatie met hoge eisen aan betrouwbaarheid, is een breedbandaansluiting voor dergelijke systemen noodzakelijk.

Winkels en toerisme
Een toerist oriënteert zich anders en meer op de korte termijn. Laat zich leiden door de weersomstandigheden en wat er op dat moment wordt georganiseerd.
Grote winkelcentra buiten de stadsgrenzen / dorpskernen bieden vaak een soort van toerisme. Winkelend publiek komt voor een dagje uit en het communiceren van andere activiteiten binnen dezelfde gemeente kan een toerist langer 'vasthouden'. Hierbij kan een voorziening als WiFi een uitstekende service zijn, waarmee het contact met het winkelend publiek wordt versterkt.
Een winkel die de klanten WiFi aanbiedt, heeft een glasvezelverbinding nodig om aan de benodigde bandbreedte te kunnen voldoen. In deze branche wordt meer en meer digitaal samengewerkt met leveranciers (automatische ordering, facturatie, voorraadadministratie), waarvoor een snelle verbinding een ‘must’ is. Steeds vaker wordt de bezoeker persoonlijk 'gevolgd' met gerichte aanbiedingen of informatie op allerlei schermen en zuilen. Niet alleen de breedbandverbinding is dan van belang, maar ook het samenspel van partijen en toepassingen om een ervaring te creëren die door de bezoeker wordt gewaardeerd.

Landbouw
Een landbouwondernemer kan zijn grond monitoren per dm². Een melkveehouder kan zijn koeien volgen en desgewenst kan ingrijpen bij bijv. koorts, als ze tochtig zijn of als de voeropname afneemt. De aardappelboer maximaliseert de opbrengst door zijn gewassen individueel te volgen. Hier spreken we over high tech precisie agro, waar glasvezel, hoogwaardige straalverbindingen, satellietbeelden en drones worden gecombineerd met slimme software en grote hoeveelheden data worden geanalyseerd en gedeeld.

uw lokale netwerk, uw regio,
uw wereld

nieuws

Over glasvezel en breedband is veel te lezen. Hieronder vindt u een greep uit een aantal onderwerpen met links naar de bijbehorende websites.

Breedband internationaal
Breedband heeft een belangrijke plaats in de digitale agenda voor Europa 2020, zie Europese Commissie. Voor informatie over waar Nederland staat binnen Europa als het gaat om breedband, klik hier of hier. Bij de OECD is voor een wereldwijde vergelijking veel informatie te vinden via het OECD Broadband Portal.

Breedband en concurrentiepositie
Als het om supersnel breedband (glasvezel) gaat, is de regio rondom Eindhoven pioniersgebied van het eerste uur. In de Brainport is als slimste regio van de wereld al jaren de passie voor technologische vooruitgang voelbaar. Deze uitstraling rijkt tot ver in de omliggende gemeenten, zoals de Kempen

Breedband en wetgeving en beleid
Europa is zeer actief op het gebied van breedband. Enerzijds worden lidstaten en andere overheden aangespoord om de uitrol van nieuwe netwerken aan te jagen, anderzijds wordt er op toegezien dat bestaande marktpartijen worden beschermd tegen oneerlijke concurrentie. Zie de digitale agenda van de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft ook een handboek gepubliceerd voor overheden die overwegen te investeren in breedband.
Voor de regels over staatssteun en breedband in het bijzonder verwijzen wij graag naar de website van het Directoraat-Generaal Concurrentie van de Europese Commissie.
In Nederland wordt op nationaal niveau slechts beperkt beleid gemaakt als het gaat om breedband. Gemeentes en Provincies nemen het voortouw, zie bijvoorbeeld het archief van Stedenlink en de Digitale Agenda 2024 van de VNG. De Autoriteit Consument en Markt volgt als nationale toezichthouder de ontwikkeling van de markt wel zeer nauwgezet, zie bijvoorbeeld de Telecommonitor.

Breedband, zorg en welzijn
Op het gebied van zorg en welzijn liggen belangrijke toepassingen van breedband. Informatie kunt u bijvoorbeeld vinden bij zorgaanbieder Zuidzorg en niet te vergeten: in Europa, bijvoorbeeld als onderdeel van het e-health beleid.

Breedband en onderwijs
Ook op het gebied van onderwijs heeft de beschikbaarheid van breedband een grote impact, zowel voor de aanbieders als de ontvangers. Een Europese vergelijking van ICT in het onderwijs vindt u op de site van European Schoolnet. Ook op de sites van Kennisnet en BRE-EFX vindt u informatie over duurzaam leren en ICT. Mooie initiatieven zijn bijvoorbeeld de gratis online colleges van Open Universiteit en de Universiteit van Nederland, het ‘open course’ aanbod van het MIT, het ‘open learning’ initiatief van Harvard en de vele mogelijkheden om te leren bij de Khan academy. 

'Rondje dorpsraden' belangrijk voor glasvezel buitengebied

juni 2017.
In het buitengebied van de gemeente Cranendonck is de aanleg van glasvezel inmiddels een feit. De gemeente geeft al jaren inhoud aan het bevorderen van breedband voor alle inwoners. De inwoners van het buitengebied voelen de 'pijn' van slechte verbindingen misschien wel het sterkst. Glasvezel Buitenaf, het bedrijf dat het netwerk aanlegt, gelooft in een aanpak 'van onderop'. Vandaar dat zij graag in contact komt met de actieve inwoners van de verschillende kernen en ook hierbij speelt de gemeente een faciliterende rol. Al geruime tijd overlegt de gemeente (ondersteund door Wequip) met de dorpsraden en buurtplatforms over onder meer breedband voor alle inwoners. Glasvezel Buitenaf had daarmee meteen een vliegende start bij het vormen van een klankbordgroep en het vinden van ambassadeurs. Zo is ieder in zijn eigen rol betrokken bij het realiseren van een gezamenlijk doel: toekomstvast breedband voor het buitengebied!

7 Brabantse gemeenten tekenen voor samenwerking met Mabib om glasvezel naar het buitengebied te brengen

Op 25 april 2017 tekenen 7 Brabantse gemeenten (Asten, Cranendonck, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen, Someren, Son en Breugel) voor samenwerking met Mabib (inmiddels Glasvezel Buitenaf). De overeenkomst is tot stand gekomen door efficiënte samenwerking en het delen van kennis door de gemeenten. Het economisch en maatschappelijk belang van breedband voor de bewoners van het buitengebied staat daarbij steeds voorop en is overduidelijk (zie toepassingen). Gemeenten hebben allerlei mogelijkheden om de beschikbaarheid van breedband voor haar inwoners en bedrijven te faciliteren. Cruciaal in dit proces is het erkennen van de verschillende rollen en belangen van de betrokken partijen. Alleen dan kan een concreet resultaat worden bereikt zonder te verzanden in een patstelling. De gemeente heeft vaak al een regulier overleg met vertegenwoordigers van belanghebbenden. In Cranendonck is bijvoorbeeld in samenwerking met de dorpsraden en buurtbeheer een speciale werkgroep ingericht. Binnen het ambtelijk apparaat is veel kennis aanwezig over de ‘situatie buiten’ (wegen, bomen, reconstructies etc.). Bedrijven die breedband netwerken aanleggen hebben de beschikking over kapitaal en uitvoerend vermogen om dergelijke netwerken aan te kunnen leggen. Wequip heeft de gemeenten bijgestaan met het inbrengen van kennis en ervaring op het gebied van breedband. Omdat dit geen dagelijkse kost is binnen een gemeente is specifieke kennis meestal niet in eigen huis aanwezig.

 

Welke gemeente volgt?

van initiatief naar haalbare case, van uitrol naar oplevering

over Wequip

Wequip wil mensen en organisaties vooruit helpen en een beter bestaan bieden middels innovatieve technologie. Thuis en zakelijk, in onderwijs en zorg, bij bedrijf of gemeente, met lagere kosten en beter rendement, vandaag en over 20 jaar, lokaal en internationaal. 
Breedbandprojecten bestaan er in veel soorten en maten, voor onderwijs, voor bedrijventerreinen, voor zorg, voor burgers in het buitengebied. Aanleggen van supersnel breedband is nog steeds niet vanzelfsprekend. Het komt bij breedbandprojecten soms aan op bereidheid om risico te nemen, op het slechten van barrières en het overtuigen en enthousiast krijgen van verschillende stakeholders. Maar altijd draait het om het bereiken van een resultaat, een toegevoegde waarde, voor de gebruikers van het netwerk. Mooi als je hierbij de regie kunt houden. Wequip gaat deze uitdagingen graag en met volle overtuiging aan, met en voor u.

‘Wij van Wequip’ zijn een team van mensen dat dit doet vanuit een geheel eigen overtuiging, gedrevenheid, kennis en ervaring. We geloven in samenwerking, in welke vorm dan ook. We zijn betrouwbaar en gedegen, door jarenlange betrokkenheid, hebben veel ervaring en kunnen onze successen aantonen. We hebben expertise in de volle breedte, vanaf eerste idee tot succesvolle exploitatie. We zijn koploper bij de meest vooruitstrevende en innovatieve projecten van Nederland op dit vlak. We zijn geheel onafhankelijk en transparant, zonder belangen bij het verkopen van een specifiek ‘product’ of ‘merk’. We werken met een breed netwerk van relaties én eigen kennis over de prestaties van toeleveranciers in de praktijk. We staan geheel in dienst van úw belang en toegevoegde waarde, als mens, gebruiker, organisatie.
Wequip beschikt over technische, juridische en financiële kennis, over projectmanagers, over veel ervaring en een enorm netwerk van zowel grote, gerenommeerde partijen als innovatieve, kleine of lokale organisaties. Hiermee is Wequip in staat om breedbandprojecten te begeleiden vanaf het meest prille stadium als idee tot en met de afsluiting van het project en succesvol beheer en exploitatie. Wequip neemt graag verantwoordelijkheid. Dat betekent dat Wequip ondersteunt bij het doorhakken van knopen door opdrachtgevers, om keuzes te maken uit alternatieven.
Wequip werkt graag in teamverband, als projectleider of als lid van het projectteam. Andere rollen zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld als extern adviseur om mee te klankborden, directievoerder of als ‘controleur’. Wequip neemt graag verantwoordelijkheid en is gewend om opdrachtgevers te vertegenwoordigen. 

Wequip levert advies, begeleiding en (project)management. Dit kan betrekking hebben op alle aspecten van een breedbandproject, zoals bijvoorbeeld het selecteren van leveranciers, ontwerpen, aanbesteden en optimaliseren van netwerken.
Wequip biedt ondersteuning bij alle financiële aspecten van een breedbandproject. Wij stellen investeringsramingen op, exploitatiebegrotingen en cashflow projecties. Wij begeleiden selectie-/ inkooptrajecten en onderhandelingen met banken en investeerders.
Ook alle juridische aspecten van een breedbandproject zijn bij Wequip in goede handen. Alle relevante contracten stelt Wequip voor u op, alle afwegingen die betrekking hebben op staatssteun en aanbestedingen zijn in goede handen. En Wequip kan voor elke situatie een degelijke en goed bestuurbare juridische en praktische organisatiestructuur vormgeven.

Elke situatie is anders en elk project kent zijn eigen dynamiek. Wequip ondersteunt u graag in uw project, beantwoordt de vragen die u heeft en helpt u bij het nemen van de hobbels die u wellicht tegenkomt. Wij voeren graag met u een vrijblijvend kennismakings- en adviesgesprek.
De vorm waarin u Wequip contracteert kiest u zelf. Wij werken op uurbasis, met dagtarieven of op basis van fixed price. Wij kunnen u ook tegen een vaste maandelijkse vergoeding op afroep ondersteunen en wij zijn onder voorwaarden bereid om risicodragend te participeren. adres Europaplein 1
5684 ZC Best

tel +31 40 747 07 00
email info@Wequip.nl
web Wequip.nl

KvK 17090914
BTW-nr NL 8042.04.597
bank NL66 INGB 0009 6057 12

Klikt u hier voor onze Algemene voorwaarden